Ngày đăng bài: 16/06/2015 08:13
Danh sách bạn đọc (Sinh viên, học viên) nợ quá hạn tài liệu tại Thư viện đến 16/06/2015
Bạn đọc nợ quá hạn tài liệu
Các sinh viên có tên trong danh sách, đề nghị chủ động đến Thư viện để thanh toán. Đặc biệt là những sinh viên đã tốt nghiệp/ chuẩn bị tốt nghiệp, để hoàn tất thủ tục ra trường (được phát bằng tốt nghiệp).

Địa chỉ thanh toán ra trường tại Thư viện: Cô Vũ Thị Trang, nhà TV3-Thư viện, trong giờ hành chính. ĐT: 0582 471 443.

Các trường hợp thanh toán tài liệu thông thường (không cần lấy giấy xác nhận của Thư viện), liên hệ thanh toán tại nhà TV1 - Thư viện.

Danh sách sinh viên nợ quá hạn tài liệu: Xem chi tiết


Nhận xét