Ngày đăng bài: 19/01/2018 11:01
Thông báo danh sách sinh viên đang mượn sách / phạt quá hạn tài liệu tại Thư viện
Danh sách tính đến ngày 19/01/2019

Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Thư viện để trả sách đúng thời hạn và thanh toán phạt quá hạn nếu có.

Đặc biệt là Sinh viên đã tốt nghiệp/ chuẩn bị tốt nghiệp, để hoàn tất thủ tục ra trường.

- Địa chỉ thanh toán ra trường (Cấp giấy xác nhận không nợ) tại Thư viện: cô Vũ Thị Trang, nhà TV1-Thư viện, trong giờ hành chính. ĐT: 0582 471 443.

- Các trường hợp thanh toán tài liệu thông thường (Đối với sinh viên đang còn học), liên hệ thanh toán tại quầy thủ thư, nhà TV1 - Thư viện.

Danh sách gồm: sinh viên đang mượn tài liệu theo quy định, mượn quá hạn chưa trả, bị phạt quá hạn chưa thanh toán: Xem chi tiết

 


Nhận xét