Sách nước ngoài
546.071 H407CH
Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học cho học sinh thông qua bài tập chương 3, 4 - Hoá học 12 :
DDC 546.071
Tác giả CN Hoàng, Quang Châm
Nhan đề Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học cho học sinh thông qua bài tập chương 3, 4 - Hoá học 12 : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Hoàng Quang Châm ; PGS.TS. Đào Thị Việt Anh, TS. Chu Anh Vân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
Mô tả vật lý 117tr : minh họa ; 29cm01CD
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ ở trường THPT. Phân tích thực trạng năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học của học sinh và các biện pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ ở trường THPT. Đưa ra các biện pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trong dạy học thông qua bài tập chương 3, 4 - Hoá học 12.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Lớp 12
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Chu,Vân Anh
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Việt Anh
000 00000nam a2200000 a 4500
00196714
00277
004D16D2726-1990-4ACB-95E2-D188E7642829
008 2020 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20210827100127|zkhangtk
041|aVie
044|avm
08204|a546.071|bH407CH
10010|aHoàng, Quang Châm
24510|aPhát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học cho học sinh thông qua bài tập chương 3, 4 - Hoá học 12 : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cHoàng Quang Châm ; PGS.TS. Đào Thị Việt Anh, TS. Chu Anh Vân (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2020
300|a117tr : |bminh họa ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học : 8 14 01 11
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ ở trường THPT. Phân tích thực trạng năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học của học sinh và các biện pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ ở trường THPT. Đưa ra các biện pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh trong dạy học thông qua bài tập chương 3, 4 - Hoá học 12.
653|aBài tập
653|aHóa học
653|aLớp 12
653|aNgôn ngữ
691|aLí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
70010|aChu,Vân Anh
70010|aĐào, Thị Việt Anh|eHướng dẫn khoa học|eHướng dẫn khoa học
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào