Sách ngoại văn
668.62
Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry :
DDC 668.62
Nhan đề Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry : Booklet No. 8 of 8: Production of NPK Compound Fertilizers by Mixed Acid Route / EFMA-European Fertilizer Manufacturers’ Association
Thông tin xuất bản Belgium : EFMA, 2000
Mô tả vật lý 40 tr.
Thuật ngữ chủ đề Fertilizer production
Thuật ngữ chủ đề Phân bón-Sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Pollution Prevention
Thuật ngữ chủ đề NPK
Khoa Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170436
00212
004A0FF8E41-49A1-4A5D-BD6B-758CC98CBFA9
005201708251016
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20170825101635|bhientrang|y20170825100315|zhientrang
082 |a668.62
245 |aBest Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry : |bBooklet No. 8 of 8: Production of NPK Compound Fertilizers by Mixed Acid Route / |cEFMA-European Fertilizer Manufacturers’ Association
260 |aBelgium : |bEFMA, |c2000
300 |a40 tr.
650 |aFertilizer production
650 |aPhân bón|xSản xuất
650 |aPollution Prevention
650 |aNPK
690 |aCông nghệ sản xuất phân bón vô cơ
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/bestavailabletechniques_bookletno8of8/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào