Ngày đăng bài: 11/04/2017 14:11
Danh sách bạn đọc tích cực tại Thư viện năm học 2016-2017
(Bạn đọc là sinh viên, có tần suất sử dụng thư viện truyền thống nhiều)

                   

Trân trọng mời các bạn sinh viên có tên trong danh sách trên đến tham dự khai mạc hội sách và nhận món quà nhỏ từ Thư viện.

Thời gian: 8 giờ ngày 14/04/2017. 

Địa điểm:  Hội trường số 2.

 


Nhận xét